Barokhaven ved Frederiksborg Slot i Hillerød
https://www.youtube.com/watch?v=deXWNuSuyQ0